HUDOBNINY.net

Deti a hudobná výchova

Deti a hudobná výchova

Význam hudby v psychologickom vývoji dieťaťa vyjadril J. Á. Komenský: "Musica maxima nobis naturalis est." - hudba je našej prirodzenosti najbližšia. Moderná pedagogika a psychológia potvrdzuje takmer jednomyseľne myšlienku Komenského, ža najlepšie sa malé deti učia hrou. To platí aj pre oblasť hudby, kde sa ponúkajú ľudové riekanky, hádanky, popevy a národné piesne. V práci lektora je rozhodujúca jeho osobnosť, jeho schopnosť nadviazať kontakt s malým dieťaťom a obzvlášť jeho umenie vyvolať hudobnou emóciou citovú účasť dieťaťa. Práca s predškolským dieťaťom kladie špecifické pedagogické nároky na učiteľa. Rodičia by nemali pri tejto radostnej činnosti svojho dieťaťa stáť bokom.

Malé dieťa by sa nemalo preťažovať, no jeho schopnosti by sa však nemali ani podceňovať. V odbornej literatúre je charakterizovaný všeobecný hudobný vývoj dieťaťa približne takto:

3 - 4 ročné deti sú schopné robiť niektoré koordinované pohyby celého tela a také pohyby, ako napríklad tlieskanie do taktu. Deti sú schopné improvizovať melódie na vlastné alebo počuté texty, opakovať a obmieňať časti melódie, poznávať piesne a mať záujem o hudobné nástroje.

4 - 5 ročné deti sú schopné spoznávať piesne a inštrumentálne skladby, napodobniť zvuky, napríklad signály, postrehnúť dynamické rozdiely, podriadiť svoje hry hudobnému doprovodu, orientovať sa na základný tón piesne - spodný aj horný, spievať piesne v rozsahu šesť tónov.

5 - 6 ročné deti sú schopné pozorne sa sústrediť na posluch hudby, poznať charakteristické znaky prehrávanej hudbe (pochod, tanec), diferencovať hudbu po stránke dynamickej i agogickej a spievať piesne primerané ich hlasovému rozsahu a predchádzajúcim hudobným skúsenostiam.

Ako uviesť dieťa do sveta hudby?

V predškolskom veku začíname hudobnými hrami, riekankami, hádankami a piesňami, aby začiatky boli pre dieťa radostné. Pracovať s deťmi predškolského veku znamená hrať sa s nimi. Hra je totiž pre dieťa prácou a zároveň zábavou. Dieťa počúva, pozoruje a potom napodobuje čo počulo a videlo. Učí sa hudbe tak, ako sa učí materskému jazyku. Vyvarúvame sa príliš rozumovej hudobnej výchove, ktorou sme sami prešli. Dieťa chce prv prežívať a potom spoznávať. Malo by mať stálu možnosť objavovať hudobné skutočnosti samé. Nemali by sme dieťaťu predpisovať nič, na čo môže prísť samo.

Hudobné nástroje pre deti majú za úlohu povzbudzovať zvedavosť a snahu o preskúmanie hudobného nástroja. Hudobné nástroje vyžadujúce aktívny prístup a jemnejšiu motoriku pomáhajú rozvíjať hudobné cítenie a rytmus dieťaťa. Jednoducho pomáhajú deťom vo vyjadrovaní sa pomocou hudby. Pri kúpe akejkoľvek hudobnej hračky je vždy dobré mať na pamäti, pre aké staré dieťa vyberáme, a voliť aj s ohľadom na schopnosti a motorickú vyzretosť dieťaťa, ktorému je hudobná hračka určená. Nielen kvôli prípadnému zraneniu. Príliš zložitým nástrojom dieťa od ďalších hudobných pokusov odradíme.

Nechať dieťa vybrať vysnívaný hudobný nástroj, rozvíjať jeho záujmy a talent, tým mu odovzdávame dar na celý život. Nemusí pri hudobnom nástroji ostať, no noty, melódie, láska k hudbe, zručnosť a vedomosti o hudbe, ktoré získal, v ňom však ostanú po celý život.